Η Γ’ τάξη προτείνει ιδέες για την προστασία του πλανήτη.