Αξιοποιώντας τα περισσεύματα χρωματισμού σκληρού χαρτιού από προηγούμενα μαθήματα.